Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren erantzulea?
GASTRONOMIA VASCA, S.A.U. (CIF A48145288)
Aritz Bidea 75 Eneperi 13, Belako Industrialdea
48100 Mungia, Bizkaia
944 523 800
Zertarako erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?
GASTRONOMIA BASKA-n kolektibitateentzako catering zerbitzu integralak, hostalaritza, jantoki
kudeaketa eta ekitaldien antolakuntza eskaintzen ditugu.
Horregatik, gure zerbitzu ematea egokia izan dadin eta elikapen segurtasunari dagozkion legezko
betebeharrak betetzea ziurtatzeko datu pertsonalak bildu eta erabili behar ditugu, hurrengo
helburuentzat:

 • Erakundearen administrazio eta kontabilitate kudeaketa.
 • Eskaeren kudeaketa, prestaketa eta banaketa.
 • Gure instalazioen eta bertan lan egiten duten pertsonen segurtasuna bermatu.

Halaber, erregimen bereziak egin behar ditugunean, adingabekoen osasun datuak
(jasanezintasun eta alergiekin loturikoak) batu eta kudeatu ahal ditugu., beti ere elikapen
segurtasunaren legedia jarraituz eta datu pertsonalen babesari buruzko araudiak ezartzen dituen
berme egokiekin.
Zein da zure datuen legitimazioa?
Zerbitzu web honen bidez tratatutako datuen kasuan, erabiltzaileak dagokion laukiaren
markatzean era garbi batean emandako baimena izango da.
Gainerako aktibitateetan, tratamentuan legezkotzen gaituen zuzenbide-oinarria desberdina da
aurrean aipaturiko kasu bakoitzean eta interesatutako pertsonen taldeen arabera, oinarri hauek
dira:

 • Legezko betebeharrak ziurtatzea.
 • Interesatuak parte hartzen duen kontratu bat gauzatzea, edo, kontratuaren aurretiko
  neurriei dagokienez, aplikatzea.
 • Datu pertsonalen jabeen baimen garbia beharrezkoa denean.

Nori helduko zaizkio zure datuak?
Informazioa partekatzen dugu beste zerbitzu hornitzaileekin, datu pertsonalak eskura dituztenak
eta gure izenean tratatzen dituztenak, akordio batean erabiltzeko baldintzak eta eskakizunak
ezarri ditugunekin; baita arlo horretan eskumena duten administrazio publikoekin ere.
Kasu horietatik kanpo, ez ditugu datuak hirugarrenekin partekatuko, legezko betebeharra izan
ezik.
Noiz arte gordeko ditugu zure datuak?
Datuak ez dira behar baino denbora gehiago gordeko, aurrez deskribatutako xedeetarako; hala
ere, ariketa egiteko edo erreklamazioak egiteko beharrezkoa den kontserbazioa, eta, nolanahi
ere, legezko aginduaren pean egongo da.
Segurtasun neurriak
Gastronomía Baskak datu pertsonalen sekretua betetzeko konpromisoa hartzen du, eta,
horretarako, beharrezko segurtasun-neurriak hartu ditugu informazioa baimenik gabe aldatu,
galdu edo ez tratatzeko, betiere, teknologiaren egoera, biltegiratutako datuen izaera eta
eraginpean dauden arriskuak kontuan hartuta, giza ekintzatik edo ingurune fisiko edo naturaletik
badatoz.
Zeintzuk dira zure eskubideak guri zure datuak ematerakoan?
Pertsona orok du konfirmazioa jasotzeko eskubidea, baldin eta arduradunari buruzko datu
pertsonalak tratatzen ari bagara.

 • SARBIDE ESKUBIDEA

Erantzulea bere datu pertsonalak tratatzen dituen edo ez jakiteko eta, tratamendu hori egiten ari
bada, tratamendu-baldintzei buruzko informazioa lortzeko.

 • ZUZENKETA ESKUBIDEA

Bidegabeko atzerapenik gabeko datu pertsonalen zuzenketa lortzea, adierazpen gehigarri baten
bidez. Eskabidean adierazi beharko du zein daturi dagokion eta zer zuzenketa egin behar den.
Gainera, beharrezkoa denean, informazio hori zehaztasun falta edo osatu gabea dela
justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du.

 • OPOSIZIO ESKUBIDEA

Egoera jakin batzuetan, erantzuleak datu pertsonalen tratamenduaren aurka egin dezake:
interes publikoko misio batean edo interes legitimoan oinarrituta.

 • EZABAKETA ESKUBIDEA

Eskubide horretaz baliatu ahal izango gara, datu pertsonalak ezabatzeko eskatuz, honako
inguruabar hauetakoren bat gertatzen denean:

 • Zure datu pertsonalak jada beharrezkoak ez badira, beste era batera jaso edo tratatu
  izan ziren helburuei dagokienez.
 • Zure datu pertsonalen tratamendua arduradunari eman zenion onespenean oinarritu
  bada, eta hura arakatzen badu, baldin eta tratamendua legitimatzen duen beste
  arrazoiren batean oinarritzen ez bada.
 • Datu pertsonalen tratamenduari uko egin bazaio, egoera jakin batzuetan aurka egiteko
  eskubidea gauzatzean.
 • Datu pertsonalak legez kanpo tratatu badira.
 • Datu pertsonalak ezabatu behar badira, baldin eta Batasuneko edo estatu kideetako
  zuzenbidean ezarritako legezko betebehar bat betetzeko ezabatu behar badira, baldin
  eta tratamenduaren erantzuleari aplikatzen bazaio.

Pertsona interesatuek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, eta datu ez-zehatzak
zuzentzeko edo, hala badagokio, datuak ezabatzeko eskatu ahal izateko, besteak beste, jasotako
helburuetarako beharrezkoak ez diren datuak.

 • TRATAMENDUAREN MUGAKETA ESKUBIDEA

Arduradunak egiten dituen datuen tratamenduaren muga lortzeko, nahiz eta bere erabilerak bi
alderdi dituen:
Zure datuen tratamendua etetea eska dezakezu:

 • Zure datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen duenean, arduradunari egiaztapena
  egiteko aukera ematen dion epe batean.
 • Arduradunak interes publikoaren edo interes publikoaren arabera egiten dituen datu
  pertsonalen tratamenduari aurka egin zaionean, baldin eta egiaztatzen badugu arrazoi
  horiek bereak balira bezala jokatzen dutela.

Arduradunari datuak gordetzeko eskatu:

 • Tratamendua legez kontrakoa denean eta bere datuak ezabatzeari uko egin bazaio, eta
  bere ordez, erabilera mugatzea eskatzen da.
 • Tratamenduaren xedeetarako datu pertsonalak behar ez ditugunean, baina interesdunak
  erreklamazioak egiteko edo erreklamazioak defendatzeko behar ditu.
 • DATUAK ERAMATEKO ESKUBIDEA

Bere datu pertsonalen kontrola are gehiago indartzeko, tratamendua bitarteko automatizatuen
bidez egiten denean, bere datu pertsonalak modu egituratuan jasotzen dituenean, erabilera
komunekoa, irakurketa mekanikoa eta elkarreragingarria, eta tratamenduaren beste arduradun
bati transmititzea, betiere tratamenduaren bidez kontratua gauzatzeko adostasuna edo
esparruaren arabera legitimatzen bada. Nolanahi ere, eskubide hori, berez, ezin da aplikatu,
baldin eta tratamendua beharrezkoa bada interes publikoko misio bat betetzeko edo aginte
publikoak egikaritzeko.
Zelan erabili zure eskubideak?
Zure eskubideak eskatzeko helbide honetara jo dezakezu idatziz:
protecciondatos@gastronomiabaska.com Zure NANaren kopia bat eta gastronomia Baskaren
aurrean eskabidearen arrazoiaren kopia batekin.
Datuak Babesteko Espainiako Agentziara jo dezakezu, zure eskubideei dagokienez jasotako
arretarekin ados ez bazaude.www.aepd.es


¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
GASTRONOMIA VASCA, S.A.U. (CIF A48145288)
C/Aritz Bidea 75 Eneperi 13, Belako Industrialdea
48100 Mungia, Bizkaia
944 523 800
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En GASTRONOMIA VASCA, S.A.U. prestamos servicios integrales de catering, hostelería, gestión de comedores y organización de eventos para colectividades.
Por ello, necesitamos recoger y utilizar datos de carácter personal para la adecuada prestación de nuestros servicios y para garantizar el cumplimiento de obligaciones legales sobre seguridad alimentaria, que se concretan en las siguientes finalidades:

 • Gestión administrativa y contable de la organización.
 • Gestión de pedidos, elaboración y distribución de estos.
 • Garantizar la seguridad de nuestras instalaciones y las personas que trabajan en ellas.

Adicionalmente, cuando necesitamos elaborar dietas especiales, podemos recoger y manejar datos de salud (relacionado con intolerancias, alergias, etc.) de menores de edad, todo ello de conformidad con la legislación sobre seguridad alimentaria y con las debidas garantías que la normativa sobre protección de datos de carácter personal nos impone.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
En el caso de los tratamientos de datos realizados a través de este sitio web será su consentimiento otorgado inequívocamente a través de la marcación de las casillas correspondientes.
Para el resto de nuestra actividad, la base jurídica que nos legitima para el tratamiento varía en función de las finalidades descritas anteriormente y colectivos de personas interesadas, estas bases son:

 • El cumplimiento de obligaciones legales.
 • La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales
 • El consentimiento expreso de las personas titulares de los datos personales cuando sea necesario.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Compartimos información con terceros proveedores de servicios que tienen acceso y tratan datos personales en nuestro nombre con los que hemos establecido las condiciones y requisitos para su uso en un acuerdo; también con administraciones públicas con competencia en la materia.
Fuera de esos supuestos, no compartiremos datos con terceros salvo obligación legal.
¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los fines descritos anteriormente, sin perjuicio de la conservación que resultase necesaria para el ejercicio o la defensa de potenciales reclamaciones y en todo caso bajo mandato legal.
Medidas de seguridad
GASTRONOMIA VASCA, S.A.U. se compromete al cumplimiento de nuestra obligación de secreto de los datos de carácter personal, por ello, hemos adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a la información, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el responsable estamos tratando datos personales que les conciernan.

 • Derecho de acceso.

Para conocer si el responsable está tratando o no sus datos de carácter personal y, en el caso de que se esté realizando dicho tratamiento, obtener información sobre las condiciones de tratamiento.

 • Derecho de rectificación.

Obtener la rectificación de sus datos personales que sean inexactos sin dilación indebida; a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional. En su solicitud deberá indicar a qué datos se refiere y la corrección que hay que realizar. Además, cuando sea necesario, deberá acompañar su solicitud de la documentación que justifique la inexactitud o el carácter incompleto de dicha información.

 • Derecho de oposición.

En determinadas circunstancias, se puede oponer a que el responsable realice un tratamiento de los datos personales: cuando sean objeto de tratamiento basado en una misión de interés público o en el interés legítimo, incluido la elaboración de perfiles.

 • Derecho de supresión (“al olvido”)

Puede ejercitar este derecho solicitando la supresión de sus datos de carácter personal cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

 • Si sus datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo.
 • Si el tratamiento de sus datos personales se ha basado en el consentimiento que prestó al responsable, y revoca el mismo, siempre que el citado tratamiento no se base en otra causa que lo legitime.
 • Si se ha opuesto al tratamiento de tus datos personales al ejercitar el derecho de oposición en determinadas circunstancias.
 • Si sus datos personales han sido tratados ilícitamente.
 • Si sus datos personales deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento.

Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

 • Derecho a la limitación del tratamiento.

Para obtener la limitación del tratamiento de sus datos que realiza el responsable, si bien su ejercicio presenta dos vertientes:
Puede solicitar la suspensión del tratamiento de sus datos:

 • Cuando impugne la exactitud de tus datos personales, durante un plazo que permita al responsable su verificación.
 • Cuando se haya opuesto al tratamiento de tus datos personales que el responsable realiza en base al interés legítimo o misión de interés público, mientras verificamos si estos motivos prevalecen sobre los suyos

Solicitar a el responsable la conservación sus datos:

 • Cuando el tratamiento sea ilícito y se ha opuesto a la supresión de sus datos y en su lugar solicita la limitación de su uso.
 • Cuando ya no necesitemos los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
 • Derecho a la portabilidad.

Para reforzar aún más el control de sus datos personales, cuando el tratamiento se efectúe por medios automatizados, reciba sus datos personales en un formato estructurado, de uso común, de lectura mecánica e interoperable, y pueda transmitirlos a otro responsable del tratamiento, siempre que el tratamiento se legitime en base al consentimiento o en el marco de la ejecución de un contrato. No obstante, este derecho, por su propia naturaleza, no se puede aplicar cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable.
¿Cómo puede ejercer sus derechos?
Para solicitar sus derechos puede dirigirse por escrito a la siguiente dirección: protecciondatos@gastronomiabaska.com incluyendo una copia de su DNI y motivo de la solicitud ante GASTRONOMIA VASCA, S.A.U.
Puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos si no estás de acuerdo con la atención recibida respecto a sus derechos.www.aepd.es

(Visited 276 times, 1 visits today)